Oficiálne logo používané od1.5.2011

Ul. Janka Borodáča 5, 08 001 Prešov

Folklórny Súbor KARPAŤANIN-senior v súčasností pôsobí pri Ústrednej rade Zväzu Rusínov – Ukrajincov  SR (ďalej  ZRU SR ), ktorá sídli v Prešove ( Jana Borodáča 5, 08 001 Prešov) a  je zároveň jedným so zriaďovateľom súboru.  Povereným predsedom ÚR ZRU SR je Mgr. Pavol Bogdan, podpredsedami ÚR ZRU SR sú Mgr. Pavol BOGDAN a Mgr.Viktor BANDURČIN. ZRU SR v duchu a v súlade s uznávanými medzinárodnými dokumentmi, Listinou základných práv a slobôd, Ústavou Slovenskej republiky združuje všetkých, ktorí svojou činnosťou, materiálne a iným spôsobom podporujú kultúrny, spoločenský a vedecký život Rusínov-Ukrajincov na Slovensku. Zväz vytvára podmienky na uplatnenie práv Rusínov-Ukrajincov na historicky daný spôsob života, vlastnú kultúru, používanie materinského jazyka a vlastnú svojbytnosť, napomáha všestrannému rozvoju národnostného školstva, prispieva k zachovávaniu východného cirkevného obradu, vytvára podmienky na zachovanie etnickej identity, konsolidáciu a  rozvoj tejto národnosti,  uplatňuje a ochraňuje národnostné, sociálne a kultúrne záujmy Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky. V súčinnosti so štátnymi orgánmi sa podieľa na zabezpečovaní optimálnych personálnych, inštitucionálnych a materiálnych podmienok a na realizácii všestranného sociálno – ekonomického a kultúrneho rozvoja Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky.

Súbor realizuje svoju treningovú činnosť v priestoroch Posádkového klubu 2. mechanizovanej brigády Prešov, na Mukačevskej 20, 080 01 Prešov, kde úzko spolupracuje s vedúcou klubu a jeho zamestnancami pri organizácii a zabezpečovani kultúrno – spoločenských akcii. Túto činnosť realizuje na základe zriaďovateľskej zmluvy poskytujúcej Ozbrojenymi silami Slovenskej republiky a práve vzhľadom k tejto úzkej spolupráci s danou organizáciou ju považujeme za dalšieho nášho zriadovateľa. Spoločenskú sálu posádkového klubu na naše nácviky máme k dispozícií každý utorok a štvrtok od 18:30 hod. do 21:00 hod. Za možnosť vykonávať nácviky v nádherných priestoroch patrí z našej strany Posádkovému klubu Prešov veľké poďakovanie.

Výkonný výbor:

Vedúci súboru :                           Marek SVÍTOK

Člen výkonného výboru:             Štefan KARBAČ 

Člen výkonného výboru :            Mgr. Dana KVĚTOŇOVÁ,

Člen výkonného výboru :            PhDr. Magdalena SVATOVÁ

Člen výkonného výboru :            František GAĽA

Člen výkonného výboru :            Peter KOPČÍK

 

Korepetítor :                                RsDr. Igor KRETA

Vedúci súboru -Marek Svítok

 

Ing. Štefan Karbač

Mgr. Dana Květoňová

PhDr. Magdaléna Svatová

Kolektív má v súčasností dve zložky a to tanečnú a spevácku. Celkom ju tvorí  36 aktívnych  členov. Tanečnú zložku vedie Marek Svítok a spevácku zložku  Magdaléna Svatová. 

Tanečná zložka – vedúci tanečnej zložky a zároven tanečný pedagóg je Marek Svitok a korepetítor je RsDr. Igor Kréta.

V tanečnej zložke pôsobia  : Mgr. Jozef Baloga, Dušan Fabian, Anna Fecková, František Gaľa, JUDr. Ján Gamec, Ladislav Goban, Anna Gobanová, Mgr. Mikuláš HORVATH , Ing. Pavol Hotváth, Margita Horváthová, Bc. Daniela Chovancová, Slavomíra Kacvinská, Milan Kancír, Ing. Štefan Karbač, Mária Karbačová, Alžbeta Klimková, Iveta Klimková, Ing. Peter Kopčík, Miro Korba, Ing. Svetlana Korbová, RSDr. Igor Kreta – akordeón, Mgr. Dana Květoňová, Veronika Kundeková, Anna Lišivková,  Ing. Ján Micenko, Mgr. Júlia Miženková,  Michal Petrík,  Marek Svítok,  Michal Vojtašek.

Spevácká zložka – vedúcou speváckej zložky je PhDr. Magdaléna Svatová, na akordeóne doprevádza PhDr. Tatiana Čekanová. 

Spevácku zložku tvoria : PhDr. Tatiana Čekanová- akordeón, PhDr. Eva Geraková Centeková, Anna Semanová, PhDr. Magdaléna Svatová, PaedDr. Ildikó Švidroňová.

Ženská spevácka skupina ŽSS je súčasťou súboru Karpaťanin senior od roku 2015. Repertoár speváckej skupiny tvoria šarišské, rusínske, ukrajinské, aj goralské ľudové piesne z rôznych regiónov východného Slovenska. Svoje vystúpenia dopĺňajú žartovnými situačnými scénkami zo života a častuškami.
ŽSS FS Karpaťanin senior získala v roku 2016 cenu „Laureát speváckej suťaže rusínsko-ukrajinských piesní“ v Kamienke, v roku 2019 sa ŽSS v tejto súťaži umiestnila na 2. mieste.

Hudobná zložka – FS Karpaťanin spolupracuje s Ľudovou hudbou Kanaš, ktorej členmi sú: Júlia Galdunová (primáška), Ema Sárossyová (2.husle), Peter Dlugoš (1.husle), Viliam Dzurenda (2.husle), Jozef Galdun ml. (cimbal), Tomáš Vavrek (kontrabas) Alexandra Kačmárová (akordeón), Jozef Galdun st. (kontrabas)

 

Folklórny súbor pôsobí od 1.7.2014 ako samostatná organizačná jednotka ÚR ZRUSR. Riadi sa schválenými stanovami. Raz za dva mesiace vedúci súboru zvoláva výkonný výbor, kde sa riešia aktuálne otázky súvisiace s vystúpeniami, stavom vo finančných prostriedkoch, krojovú výbavu  atď. Priemerný vek členov súboru je 52 rokov. Súbor tematický čerpá hlavne z oblasti Starej Ľubovne, Bardejova a Svidníka.

Ide o tance  a spevy ktoré reprezentujú zvyky a obyčaje národnostnej menšiny  Rusínov a  Ukrajincov žijúcich na severovýchode Slovenska

Repertoár:

 

Májová veselica                                                                                                

Choreografia: Ján Sekerák,

PaedDr. Peter Begéni

Hudobná úprava: RSDr. Igor Kréta

 

Bajerovský dupaný

Choreografia: Ján Sekerák

Hudobná  úprava: RSDr. Igor Kreta

 

Makovická polka

Choreografia: Michal Džupin

Hudobná úprava :RSDr. Igor Kreta

 

Svadobný obrázok

Choreografia: Ján Sekerák

Hudobná úprava: Ing. Marián Sirka

 

Pridanci

Choreografia: Marek Svítok

Hudobná úprava: Ľubo Šebej

 

Jarabinská kručena

Choreografia: Ján Sekerák

Hudobná úprava: RSDr. Igor Kréta

Akcie:

Karpaťanin vystupuje na rôznych folklórnych a kultúrnych slávnostiach a iných regionálnych akciách. Potešíme aj svadobných hostí  pred radovým tancom  či pri  čepení nevesty, prípadne jubilantov pri okrúhlych narodeninových oslavách. Súbor harmonikou do prevádza RSDr. Igor KRETA a PhDr. Tatiana ČEKANOVÁ . Na významné folklórne slávností a iné vystúpenia organizované či už doma  alebo v zahraničí, si súbor prenajíma 5 – 6 člennú cimbalovú skupinu muzikantov.

Priestory na nácviky:

Posádkový klub – sídlo našich nácvykov.

Momentka z nácviku

Cimbalová muzika -primáš Ivana SVITKOVÁ

Sídlo našich nácvikov:

Posádkový klub Prešov

Mukačevská 20

080 01 Prešov

 

Získavanie finančných prostriedkov:

Finančné prostriedky získavame  hlavne svojou činnosťou t. j. z  honorárov za rôzne vystúpenia. Ďalej sú to 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, občasne sponzorské dary od sympatizantov folklóru a v neposlednom rade členské príspevky od členov súboru. Škoda, že zriaďovateľ podporuje súbor zväčša iba morálne, čo v dnešnej dobe je len veľmi malá pomoc. Aj za súčasných finančných suchôt súbor postupne dopĺňa a vymieňa kroje, avšak na opravu cimbalu či basy už nezostáva. Preto sme nesmierne vďační za každý cent.